Tesco Biztosítások
BalesetbiztosításAutó asszisztenciaJövedelempótlóEgészségőr

Gyakori kérdések

Segítünk, hogy kérdés ne maradjon
válasz nélkül!

Tesco Maraton III Balesetbiztosítás

Kire vonatkozik a balesetbiztosítás?

Egyéni és családi csomag közül tud választani. Családi csomag esetén közeli hozzátartozóira, illetve élettársára is érvényes lesz a biztosítás, amennyiben ugyanazon állandó lakcímre vannak bejelentve.

Hol érvényes a balesetbiztosításom?

A Biztosítás a nap 24 órájában, a világ bármely országában bekövetkezett biztosítási eseményekre érvényes.

Meddig él a balesetbiztosításom?

75. életév betöltéséig.

Családi biztosításom van. Elmúltam 75 éves. Megszűnik a biztosításom?

Önre, aki már betöltötte a 75. életévét, már nem érvényes a biztosítás, de minden olyan közeli hozzátartozójára/élettársára, aki Önnel azonos lakcímre van bejelentve s még nincs 75 éves, érvényben marad!

Kórházi napi térítés – mikor térít a biztosító?

Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól. Legfeljebb összesen 180 nap.

Mire figyeljek, mikor nem fizet a biztosító? Mik a kizárások, mentesülések?

A Biztosítási szerződés nem nyújt fedezetet azon eseményekre, amelyek bekövetkezése, illetve mértéke, súlyossága okozati összefüggésben van a következőkben felsoroltak bármelyikével: a) államok közötti fegyveres összeütközés, polgárháború, vagy más harci cselekmény; b) sugárfertőzés; c) a Biztosítottnak a rá vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 2 éven belül elkövetett öngyilkossága, öngyilkossági kísérlete (öngyilkosságnak, öncsonkításnak számít az is, ha azt a Biztosított tudatzavarban vagy kábítószeres befolyásoltság állapotában követte el); d) a Biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye; e) a baleset és egészségbiztosítás esetén a Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyos gondatlan magatartása. Kérjük olvassa el az Általános és Különös Szerződési Feltételeket!

Mire vonatkozik a balesetbiztosítás?

A szerződés tartama alatt a Biztosított akaratától függetlenül hirtelen fellépő külső behatás, melynek következtében a biztosítási eseményeknél felsorolt azonnali, vagy később megállapítható – de még a szerződés tartama alatt bekövetkező - sérülést, egészségkárosodást szenvedi el a Biztosított. Jelen biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás, foglalkozási betegség (ártalom), fagyás és a napszúrás nem minősül balesetnek. Biztosítási esemény: baleseti halál, baleseti rokkantság (31-100%), közlekedési baleseti halál, közlekedési baleseti rokkantság (31-100%), balesetből eredő csonttörés, csontrepedés, baleseti égés, baleseti eredetű korházi ápolás (1-180 nap).

Már van hasonló biztosításom. Igényelhetek még egyet?

Igen. Annyi baleset biztosítása lehet, amennyit fenn tud tartani. Káresemény eseten a szolgáltatók bírálata után mindegyik fizet.

Safety Car

Melyik gépjármű van biztosítva?

A csatlakozási nyilatkozaton megjelölt, érvényes hatósági jelzésekkel és dokumentumokkal ellátott személygépjármű, 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett össztömegű tehergépjármű vagy motorkerékpár.

Ki veheti igénybe a szolgáltatást?

A ) A gépjármű tulajdonosa, üzembentartója
B )A gépjármű vezetője, aki rendelkezik a tulajdonos, üzembentartó engedélyével
C )A gépjármű utasai a hivatalosan engedélyezett és a gyártó által előírt létszámig.

Mit kell tennem, ha eladtam az autómat?

Ebben az esetben kérje a biztosítás megszüntetését, és online igényelje új gépjárművére az új asszisztencia biztosítását!

Hol érvényes a safety car biztosításom?

A szolgáltatás területi hatálya: Magyarország, valamint Európa földrajzi határa: Európának minősül Oroszország az Uráltól nyugatra, Törökország földrajzilag Európához tartozó része, valamint Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Moldova, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Ukrajna, Vatikán.

Számít az autó életkora?

Bármilyen korú és típusú autóra (3,5 t össztömegig) tud asszisztencia biztosítást igényelni.

Mire figyeljek mikor nem fizet a biztosító? Mik a kizárások, mentesülések?

A biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbiakra: autóversenyben való részvételre, arra való felkészülésre, edzésre; a Biztosított Jármű közúton kívüli egyéb helyszínen, forgalom elől lezárt közúton bekövetkező balesetére vagy menetképtelenné válására; a Biztosított Jármű végleges helyreállítását szolgáló javítási és karbantartási költségekre; az üzemanyagköltségre; az alkatrészköltségre; az egyéb biztosítás alapján (például casco, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, egyéb felelősségbiztosítás) megtérülő károkra; a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül igénybe vett szolgáltatásokra; a kárral összefüggésben kiszabott bírságokra, büntetésekre, az ezekkel kapcsolatos költségekre, és az egyéb következményi károkra; gépjárműben szállított javak pótlási, javítási költségeire; stb. Kérjük olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket!

Hány alkalommal vehetem igénybe a szolgáltatásokat káresemény esetén?

A Biztosító térítésének felső határa limitált, évente 1 alkalommal, a megadott limitösszegekig terjed.

Mire vonatkozik a safety car biztosítás?

A gépjármű asszisztencia szolgáltatás akkor vehető igénybe, ha a jogszerűen és a jogszabályi, valamint műszaki, karbantartási előírások betartásával használt Biztosított Jármű üzemzavar/önhiba/közlekedési baleset/lopás, rongálás okok valamelyikének bekövetkezése miatt működésképtelenné, a vonatkozó előírások alapján a közúti forgalmi használatra alkalmatlanná, vagy a Biztosított számára elérhetetlenné (lopás) válik, illetve megfelelően nem zárható.

Jövedelempótló

Ki igényelhet jövedelempótló biztosítást?

Az a természetes személy, akinek életkora 18 és 64 év közötti, és nem öregségi nyugdíjas, továbbá nem részesül rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban.

Mire térít a biztosítás?

- a biztosított RENDELKEZIK legalább heti 30 órás határozatlan munkaviszonnyal*  
§ 60 napot meghaladó keresőképtelenség (táppénz)
§ 60 napot meghaladó munkanélküliség
- a biztosított NEM RENDELKEZIK legalább heti 30 órás határozatlan munkaviszonnyal
§ 60 napot meghaladó keresőképtelenség (táppénz)
- vállalkozó
§ 60 napot meghaladó munkanélküliség
§ 5 napot meghaladó, balesetből vagy betegségből eredő kórházi kezelés
*heti 30 órás, határozatlan tartamú, (a) a Munka Törvénykönyve („Mt." ) hatálya alá tartozó munkaviszony, továbbá a magyar jog hatálya alá tartozó (b) közszolgálati jogviszony, (c) közalkalmazotti jogviszony, (d) bírósági és igazságügyi-illetőleg ügyészségi szolgálati viszony, (e) fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjainak szolgálati viszonya, (f) kormányzati szolgálati jogviszony.

Mennyit fizet a biztosító?

Keresőképtelenség, munkanélküliség esetén 100.000Ft/hó. 5 napot meghaladó korházi kezelés esetén 20.000Ft/nap

Mikor és mennyit fizet a biztosító táppénz/munkanélküliség esetén?

60 napon túli keresőképtelenség/nyilvántartott munkanélküliség esetén fizet. A biztosítási eseményt követő első szolgáltatás fizetése során a Biztosító egyszerre két havi szolgáltatási összeget (2*100.000Ft) fizet. A Biztosító térítési kötelezettsége a továbbiakban abban az esetben áll fenn, ha a Biztosított igazolja, hogy a soron következő jogosultsági időpontban még keresőképtelen/nyilvántartott álláskereső.

Meddig fizet a biztosító táppénz/munkanélküliség esetén?

Keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén a Biztosító térítési kötelezettsége addig az időpontig áll fenn, amelyik az itt felsorolt időpontok közül a leghamarabb bekövetkezik:
- keresőképtelenség esetén a keresőképtelenség megszűnéséig, munkanélküliség esetén az álláskeresőként történő nyilvántartás megszűnéséig
- a kockázatviselés megszűnésének időpontjáig
- de legfeljebb 5 egymást követő hónapig, azaz 6 havi szolgáltatási összeg megfizetéséig, mivel a biztosítási eseményt követő első kifizetés során a Biztosító kéthavi szolgáltatást teljesít.

Mikor és mennyit fizet a biztosító 5 napot meghaladó kórházi kezelés esetén?

A Biztosító a kórházban fekvőbetegként töltött időtartamot (a felvétel és az elbocsátás napja közötti különbség) csökkenti 5 nappal (önrész) és az így fennmaradó napok számának megfelelő számú, de legfeljebb 20 napi térítést fizet a Biztosítottnak.

Van-e várakozási idő munkanélküliségi kockázat esetén, vagyis olyan időszak, ami alatt a biztosítás nem érvényes?

Igen. A kockázatviselés kezdetétől számított első 90 nap. Ha ez alatt az idő alatt szűnt meg a munkaviszony vagy kelt a megszüntető írásbeli jognyilatkozat, a Biztosító nem nyújt biztosítási szolgáltatást (=nem fizet).

Van-e várakozási idő keresőképtelenség esetén, vagyis olyan időszak, ami alatt a biztosítás nem érvényes?

Igen. A kockázatviselés kezdetétől számított első 30 nap. Ha ez alatt az idő alatt vált keresőképtelenné, vagy az „Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről” elnevezésű nyomtatvány ekkor került kiállításra, a Biztosító sem a várakozási idő alatt, sem annak lejártát követően nem nyújt biztosítási szolgáltatást (=nem fizet).

Biztosításom ideje alatt többször kerülök táppénzre. Mindig fizet a biztosító? Mikor vehetem újra igénybe?

Egy adott esemény (táppénz) kapcsán legfeljebb egymást követő 6 havi szolgáltatási összeget fizet a biztosító. 6 éves biztosítási periódusonként legfeljebb 12 havi szolgáltatásnak megfelelő biztosítási összegre jogosult a Biztosított.

Biztosításom ideje alatt többször munkanélkülivé válok. Mindig fizet a biztosító? Mikor vehetem újra igénybe?

Egy adott esemény (munkanélküliség) kapcsán legfeljebb egymást követő 6 havi szolgáltatási összeget fizet a biztosító. 6 éves biztosítási periódusonként legfeljebb 12 havi szolgáltatásnak megfelelő biztosítási összegre jogosult a Biztosított. Fontos, hogy az ismételt munkaviszony létesítés, majd az azt követő ismételt álláskeresés között 12 hónapos, díjfizetéssel fedezett időszaknak el kell telnie.

Biztosításom ideje alatt többször van 5 napot meghaladó kórházi kezelésem. Mindig fizet a biztosító? Mikor vehetem újra igénybe?

Egy biztosítási esemény (kórházi kezelés) kapcsán legfeljebb 20 napi szolgáltatási összeget fizet a Biztosító. A biztosítás tartama alatt max. 2 biztosítási eseményre fizet.

Mit jelent a kockázatviselés kezdete?

A Biztosító kockázatviselésének és egyben a várakozási időnek a kezdete a csatlakozási nyilatkozat megtételét követő nap 0 óra.

Meddig tart a biztosítás?

A biztosítás határozatlan tartamú.

Betöltöttem a 65. Életévem. Aznap megszűnik a biztosításom?

Nem. Az életkor betöltése évének utolsó napjáig érvényes a biztosítása. 

Öregségi vagy előrehozott öregségi nyugállományba vonultam. Mi történik a biztosításommal?

Kérem jelezze ezt kollégáink felé írásban az info@tescobitzositas.hu e-mail címen, és a biztosítását ennek megfelelően megszűntetik.

Jogerős határozatot kaptam 70%-ot meghaladó egészségkárosodásról. Mi történik ilyenkor?

Kérem jelezze ezt kollégáink felé írásban az info@tescobitzositas.hu e-mail címen, és a biztosítását ennek megfelelően megszűntetik.

Mire figyeljek, mikor nem fizet a biztosító? Mik a kizárások, mentesülések?

- általános kizárások, mentesülések: · öngyilkosság, öngyilkossági kísérlet · szándékosan elkövetett súlyos bűncselekmény · alkoholos, kábítószeres befolyásoltság · munkavédelmi szabályoknak be nem tartása · igénybejelentés alkalmával valótlan információ közölése, vagy lényeges körülményt elhallgatása, a Biztosítót megtévesztése · meglévő betegségek és azok következményeivel okozati összefüggésben álló események · jogosítvány vagy érvényes forgalmi engedély nélküli gépjárművezetés közben bekövetkezett biztosítási esemény · harci események, vagy más háborús cselekmények, terrorcselekmény · az Általános Biztosítási Feltételekben felsorolt veszélyes sporttevékenységek vagy hivatásszerű sporttevékenység során bekövetkezett baleset vagy betegség.
- keresőképtelenségre vonatkozó kizárások: · rehabilitációval, utógondozással kapcsolatos keresőképtelenség · orvosilag nem indokolt, a Biztosított által kezdeményezett beavatkozásokkal kapcsolatos keresőképtelenség · anyasággal összefüggő keresőképtelenség (de nem kizárt, ha balesetből ered) · olyan keresőképtelenség, amely nem a Biztosított egészségi állapota miatt következett be · kockézatviselés kezdeteelőtt meglévő betegség, kóros állapot, veleszületett rendellenesség
- munkanélküliségre vonatkozó kizárások: · határozott tartamú munkaviszony · munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony · ha a Biztosított az álláskeresővé válását közvetlenül megelőzően kevesebb, mint 6 hónapig volt folyamatos munkaviszonyban a munkaviszony megszűnését megelőzően, vagy a munkaviszony megszűnését megelőző 6 hónap során a munkavégezése - a táppénz, illetve a munkáltató érdekkörében felmerült ok kivételével - szünetelt · a munkaviszonynak a Biztosított által kezdeményezett közös megegyezéssel történő vagy felmondással történő megszüntetése · a munkaviszony próbaidő alatti megszűnése · a munkáltató által azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése, illetve ha a munkáltató a Biztosított magatartása miatt felmondással élt · a munkáltató általi felmondás öregségi- vagy rokkantság miatti nyugdíjazás esetén
- az 5 napot meghaladó kórházi kezelés vonatkozásában: · olyan intézményben történt fekvőbeteg-ellátás, amely a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 6.§-a szerint nem minősül kórháznak · olyan személy vagy intézmény által nyújtott kezelés, aki / amely nem rendelkezik az adott gyógyászati tevékenységre vonatkozó engedéllyel · alvásterápiával kapcsolatos kórházi kezelés · orvosilag nem indokolt, a Biztosított által kezdeményezett beavatkozásokkal, (pl. kozmetikai, plasztikai beavatkozások) kapcsolatos kórházi kezelés · a terhesség alatti kórházi ápolás, terhesség-megszakítással kapcsolatos kórházi kezelés.
Kérjük olvassa el az Általános és Különös Biztosítási Feltételeket!

Közös megegyezéssel szűnik meg a munkaviszonyom. Fizet a biztosításom?

Amennyiben a munkáltató kezdeményezi a közös megegyezést, akkor igen! Ennek kezdeményezőjét a kilépő papíroknak tartalmaznia kell.

Mi az a keresőképtelenség?

Saját jogon betegségből, vagy balesetből eredő, 60 napot meghaladó folyamatos betegállomány, melynek igazolását jogosult orvos vagy kórház állítja ki. A biztosítás kezdete előtt meglévő betegségek kizárást jelentenek!

Jelenleg munkanélküli vagyok. Így is igényelhetem ezt a biztosítást?

Igen. A várakozási idő letelte után, ha táppénzre kerül és a feltételeknek megfelel, a biztosító a szerződésben foglaltak szerint tud fizetni. Munkanélküliségre abban az esetben térít, ha a feltételek teljesülnek a későbbiekben (pl.: munkaviszony megszűnése előtt legalább fél éves folyamatos munkaviszony).

Terhes vagyok, ha elmegyek betegállományba, fog-e szolgáltatni a biztosító? (a táppénz oka veszélyeztetett terhesség)

Nem. A biztosítás nem terjed ki a terhesség és szülés miatti betegállományra. (Ha azonban a terhesség alatti betegállományt baleset okozta, akkor a Biztosított jogosulttá válik a szolgáltatásra.)

Lehetek-e munkanélküliség esetére biztosítva, ha dolgozom és mellette vállalkozó is vagyok?

Igen, de munkanélküliségre csak akkor fizet a biztosító, ha vállalkozói igazolványát visszaváltja, mert addig nem regisztrálják munkanélküliként.

Igényelhetem-e a biztosítást, ha vállalkozó vagyok?

Igen, de munkanélküliségre csak akkor fizet a biztosító, ha vállalkozói igazolványát visszaváltja, mert addig nem regisztrálják munkanélküliként. 

Egészségőr

Ki igényelhet egészségőr biztosítást?

Az a természetes személy, akinek életkora 18 és 64 év közötti. A biztosítási fedezet 65. életévéig, az életkor betöltése évének utolsó napjáig érvényes.

Mit jelent az előzménybetegség?

A kockázatviselés kezdetét megelőzően diagnosztizált, már fennálló bármely tünet, betegség, sérülés vagy maradandó károsodás, mely a biztosítás alatt fellépő megbetegedéssel vagy tünettel összefügg. Ezekre nem nyújt fedezetet a biztosítás!

Mit jelent a várakozási idő?

Az első egy hónapban csak a balesetből eredő biztosítási eseményekre térít, valamint a 24 órás orvosi telefonos tanácsadás vehető igénybe.

Ki nyújtja a szolgáltatást?

A szolgáltatást, az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. a Teladoc Hungary Kft-vel, mint Ellátásszervezővel együttműködve nyújtja.

Betöltöttem a 65. Életévem. Aznap megszűnik a biztosításom?

Nem. Az életkor betöltése évének utolsó napjáig érvényes a biztosítása.

Hol találom, hogy mely szolgáltatókra vonatkozik a díjkedvezmény?

Meglévő biztosítás esetén telefonon keresztül a 06-1-476-5612-es számon tud informálódni, ahol az időpontfoglalásban is segítenek a kollégák. Online a www.teladoc.hu weboldalon. Online időpontfoglalás élő biztosítás esetén regisztráció után (melyről külön e-mailt kap), a www.tescomed.teladoc.hu weboldalon keresztül vehető igénybe. 

Mit jelent a rettegett betegség?

Rosszindulatú daganatos megbetegedés és szövetileg jóindulatú agydaganat, szívizominfarktus, agyi érkatasztrófa, krónikus veseelégtelenség, szívkoszorúér-műtét, szervátültetés. A rettegett betegségre vonatkozó fedezet megszűnik az első biztosítási esemény bekövetkezése esetén.

Kórházi napi térítés mikor és hogyan fizet?

A biztosított orvosi szempontból indokolt, kórházi zárójelentéssel igazolható folyamatos kórházi ápolása (magán vagy állami). A Biztosító a folyamatos, de 30. napot meg nem haladó kórházi ápolás minden napjára kifizeti a biztosítottra vonatkozó biztosítási összeget, visszamenőleg is. Kórházi zárójelentés csatolása szükséges.

Milyen műtétre térít?

A műtétek utáni térítés csak a Prémium csomag esetén érhető el. Baleset vagy betegség következtében elvégzett orvosilag indokolt műtétek. A műtét súlyosságától függően térít a biztosító, a műéti táblázatot a biztosítási feltétel tartalmazza. 

Magánúton, nem szerződött szolgáltatónál volt műtétem. Ilyen esetben fizet a biztosításom?

Amennyiben a Biztosított nem az Ellátásszervező szervezésben vesz igénybe ellátást (maga szervezi meg), a Biztosító csak abban az esetben nyújt szolgáltatást, ha a benyújtott dokumentumokból megállapítható, hogy az ellátást szükségessé tevő tünet vagy betegség biztosítási eseménynek minősül. Ebben az esetben a Biztosító utólag és csak olyan összeghatárig téríti meg az igénybevett szolgáltatás díját, amilyen összegért az Ellátásszervező az adott ellátást megszervezte volna. 

Kire vonatkozik a biztosítás?

A biztosítási szolgáltatások igénybevételére csak a Biztosított jogosult. 

Mit takar a nagyértékű diagnosztika?

CT, Cardio CT, MRI vizsgálatok. Szakorvosi beutaló vagy javaslat szükséges. Az Ellátásszervező megszervezi a vizsgálatot pár napon belül a választott szolgáltatási csomag függvényében az éves limitösszegig. Beutaló nélkül a a vizsgálat megszervezésében segít az Ellátásszervező, de ebben az esetben a vizsgált díját nem téríti!

Mire figyeljek, mikor nem fizet a biztosító? Mik a kizárások, mentesülések?

Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése az autómotor sportokra (pl.: motocross), repülőtevékenységre (pl.: ejtőernyős ugrás), búvárkodásra, hegymászásra. Háborúra, felkelésekre, terrorcselekményekre. Előzménybetegségekre. Ha a biztosítási esemény elme és pszichiátriai kóros állapottal összefüggésben következett be. Szándékosan elkövetett bűncselekmény. Öngyilkossági kísérlet. Jogellenes, szándékosan elkövetett vagy súlyosan gondatlan magatartásra, ittas vagy kábítószer alkalmazásának hatása alatti állapot. Meddőséggel kapcsolatos beavatkozások. Fogászati és szájsebészeti beavatkozások. Sürgősségi ellátások, életveszély elhárítása. Szépészeti beavatkozások. Meddőséggel kapcsolatos vizsgálatok, kezelések. Kérjük olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket!

Mit jelent a második orvosi vélemény?

Biztosított súlyos betegségre vonatkozó, az érintett szakterületen magas szintű szakmai tapasztalattal rendelkező, neves nemzetközi orvos-szakértő által készített orvosi távszakvélemény.

Szolgáltatói díjkedvezmény mit jelent?

A Biztosított a Szolgáltató orvosa által ajánlott és a Szolgáltató által megszervezett szűrővizsgálatok, szakorvosi vizsgálatok, laboratóriumi vagy képalkotó (RTG, UH, CT, MRI) vizsgálat díjából a Szolgáltató számára aktuálisan elérhető kedvezmény igénybevételére jogosult. A megszervezett egészségügyi szolgáltatások kedvezménnyel csökkentett díját minden esetben a Biztosított fizeti.

Személyre szabott szűrési terv összeállítása alatt mit kell érteni?

A biztosító orvosa a biztosítottal folytatott telefonbeszélgetés során tájékozódik a biztosított egészségi állapotáról és igényeiről. Az így szerzett információ alapján orvosilag indokolt szűrővizsgálatokra tesz javaslatot.

Általános

Mikortól él a biztosításom?

A biztosítás igénylését (csatlakozást) követő nap 0 óra 0 perctől (= kockázatviselés kezdete).

Mi történik ha nem fizetem tovább a biztosításomat?

Maraton III Balesetbiztosítás, Safety Car Autóasszisztencia, Jövedelempótló biztosítás: 60 nap díjnemfizetés után megszűnik a biztosítása, visszamenőleges hatállyal az utolsó díjrendezettségi dátumra. Egészségőr Biztosítás: 30 nap díjnemfizetés után megszűnik a biztosítása, visszamenőleges hatállyal az utolsó díjrendezettségi dátumra.

Megszűnt a biztosításom. Tudok újat igényelni?

Abban az esetben, ha Önnek már volt valamilyen biztosítása, újra igényelni e a Webirodáján keresztül van lehetősége. Lépjen be a Webirodájába felhasználóneve és jelszava segítségével, és válassza ki melyik biztosításunkat szeretné igényelni.

Szeretném megszüntetni a biztosításomat. Mit kell tennem?

A biztosítás megszűntetésére való igényét az alábbi elérhetőségeken tudja jelezni: E-mail cím: felmondas@tescobiztositas.hu Cím: Kapcsolati Iroda, Tesco Global Áruházak Zrt. 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.

Club Card utalványt mikor kapom meg?

A pontok jóváírása a következő hónap 15-ig történik meg. A pontokat utalványok formájában kapja meg, melyet a pontgyűjtési időszak lezártával postáznak Önnek.

Miért kell a biztosítás igényléséhez Tesco Club Card?

A csoportos biztosításhoz való csatlakozás feltétele a TESCO Club Card megléte.

Nincs Club Cardom. Tudok biztosítást kötni?

Ha Ön jelenleg nem rendelkezik TESCO Club Carddal, kérjük keresse fel bármelyik TESCO áruházat és igényeljen Club Cardot, melyet a helyszínen azonnal megkap; vagy keresse fel a www.clubcard.hu oldalt és regisztráljon online. (Ebben az esetben plasztik kártyát nem küldünk, telefonos applikációjával tudja ugyanazon kedvezményeket igénybevenni). A Clubcardnak nem csak az az előnye, hogy Tesco biztosításokhoz juthat hozzá, hanem, hogy a vásárlásai után (a biztosításokat is beleértve) Clubcard pontokat kap, amelyek levásárolhatóak a Tesco áruházakban.

Miért ilyen olcsó?

Az Aegon és a TESCO egy olyan mindenki számára elérhető terméket hozott létre, mely teljes körű biztonságot jelent, mégis megfizethető mindenki számára.

Meg kell újítanom a biztosításomat?

Nem. A szerződés határozatlan időtartamú.

Díjfizetésre vonatkozó kérdések

Csekken szeretném fizetni a biztosításomat. Megoldható?

Nem, nincs rá lehetőség. A díjfizetés egyedüli módja: hitel vagy bankkártyáról történik, rendszeres díjbeszedéssel.

Megváltoztak a bank/hitelkártyám adatai. Mit kell tennem?

Lépjen be saját Webirodájába, és ott adja meg az új adatokat. Amíg érvényes a kártya és van megfelelő fedezet, a díjbeszedés a választott rendszerességgel megtörténik.

Milyen díjfizetési gyakoriságot tudok választani?

Balesetbiztosítás: havi, negyedéves, éves Safety Car autóasszisztencia: havi, éves Jövedelempótló: havi Egészségőr: havi, nagyedéves, éves.

Milyen bankkártyával tudom fizetni a biztosítási díjat?

Bármilyen bank illetve hitelkártyával tudja rendezni biztosításának a díját, mely alkalmas online fizetésre.

Szeretnék változtatni a díjfizetési gyakoriságon. Hol tudom megtenni?

Nincs lehetőség a díjfizetési gyakoriság változtatására.

Hogy történik a díjbeszedés?

Díjfizetés módja: hitel /bank kártyáról rendszeresen egy megbízással. A Tesco áthárított díj beszedésében közreműködő teljesítési segédje a Benks-Hyper Kft.

Sms-t/e-mailt kaptam, hogy nem tudták levonni a biztosításom díját. Mit kell tennem?

Amennyiben az esedékesség napján nem teljesült a díjfizetés, Ön értesítést kap. Ebben az esetben kérjük, ellenőrizze, hogy volt e megfelelő fedezet a bank-/hitelkártyáján. Ha kártyaadataiban változás történt, kérjük az új adatokat adja meg Webirodáján keresztül.

Mikor kell az első díjat kifizetnem?

Az első díj a biztosítás igénylésekor fizetendő.

Online kötésre / Oldal működésére vonatkozó kérdések

Nem tudok belépni. Mit tegyek?

Ha elfelejtette jelszavát kérje jelszó emlékeztetőnket.

Kérdésem van, hova fordulhatok?

Ügyfélszolgálati időben kérdezzen minket az ügyfél-chaten, vagy írjon nekünk az info@tescobiztositas.hu címre.

Online ígénylés esetén hogyan lesz kötvényem?

Nem lesz személyre szabott kötvénye. A csatlakozási nyilatkozattal kapcsolódik a biztosítási csoporthoz.

Hogyan kapom meg a biztosításomhoz kapcsolódó dokumentumokat?

A biztosítás igénylésekor, azaz az első díj kifizetése után letölthetővé válik.

Lefagyott az oldal. Elölről kell kezdenem az adataim megadását?

Amennyiben regisztrált ügyfelünk, úgy adatait nem szükséges újra kitölteni a belépést követően.

Nem irányít át a díjfizetési oldalra. Mit kell tennem?

Várjon pár percet és frissítse az oldalt.

Nem kaptam visszaigazolást a kifizetett első díjról. A számlámról levonták az összeget. E-mailt nem kaptam. mi a teendőm?

Forduljon kollégáinkhoz a chaten, ügyfélszolgálati elérhetőségeken.

Biztosítás szereplőivel kapcsolatos kérdések

Mit jelent, hogy csoportos biztosítás?

A TESCO és az Aegon biztosító szerződést kötött, melyhez biztosítottként azok tudnak csatlakozni, akik rendelkeznek TESCO Club Carddal.

Melyik biztosító társaság nyújta a szolgáltatást?

Az AEGON Magyarország biztosító, mely a hazai élet- és vagyonbiztosítási, valamint a befektetési piac egyik legnagyobb szereplője.

Miért Tesco Biztosítás a neve?

A TESCO Globál Áruházak Zrt. és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (AEGON) együttműködési megállapodása alapján az AEGON Tesco biztosítás fantázia névvel értékesíthető terméke. A termékre kötött biztosítási szerződés alapján az AEGON nyújt biztosítási szolgáltatást.

Miért a Tesco a szerződő?

Csoportos biztosítás lévén a TESCO szerződött az Aegon biztosítóval. Ön mint biztosított tud csatlakozni.

Mi a szerepe a Benks-Hyper Kft.-nek?

A Benks - Hyper Kft. Magyarország egyik meghatározó hitel és biztosításközvetítő cége, mely 15 éve van jelen a piacon. Az Aegon függő ügynökeként működik együtt a Tescóval a Tesco biztosítási termékeinek értékesítése kapcsán.

Kárbejelentés / Maraton

Hogyan kell bejelenteni a káreseményt?

Amennyiben baleset történik, azt írásban legkésőbb 30 napon belül jelenteni kell az Aegon Magyarország részére (az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., Országos Kárrendezési Központ, 9701 Szombathely, Pf.: 63. címen, vagy a tescobaleset@aegon.hu e-mail címen).

Milyen dokumentumokat kell beküldenem a biztosítónak baleset esetén?

A bejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni: lakcímkártya és személyi igazolvány másolata; a baleset tényének igazolása; hatósági eljárás esetén annak eredménye; az általános feltételekben (a Biztosító honlapján is) meghatározott egyéb dokumentumok, (pl: orvosi jelentések, előzményi orvosi dokumentumok) halál esetén a fentieken túl: halotti anyakönyvi kivonat, a halál baleseti eredetét igazoló orvosi bizonyítvány, öröklési bizonyítvány vagy jogerős hagyatéki végzés.

Mikor fizet a biztosító baleset esetén?

A Biztosító szolgáltatásait az elbíráláshoz szükséges összes irat kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti.

Kárbejelentés / Safety Car

Hogyan tudom igénybe venni a gépjármű asszisztenciát?

Biztosítási esemény bejelentéséhez a Biztosított a Biztosító24 órás telefonos ügyfélszolgálatát hívhatja, a +36-1-467-5028 -as 24 órás élőhangos telefonszámon.

Mikor, hogyan fizet a biztosító?

A Biztosító az előzetes bejelentett és jóváhagyással igénybe vett szolgáltatások költségét téríti meg. Ha a javítás költsége / kiszállás belefér a limitbe, akkor az ügyfélnek nem kell fizetnie a helyszínen.

Külföldön hogyan működik a bejelentés?

Külföldön történt biztosítási esemény esetén ugyanúgy a 0-24 hívható magyar nyelvű ügyfélszolgálaton teheti meg a bejelentést.

Milyen adatokat kell lejelentenem káresemény esetén?

A bejelentéskor a következő adatokat szükséges megadni: - Biztosított nevét, - a Biztosítás azonosítóját, - a meghibásodott Biztosított Jármű rendszámát, - a Biztosított Jármű kategóriáját, - a Biztosított elérhetőségét (telefonszám, stb.), - tájékoztatást a káresemény körülményeiről, - a káresemény pontos helyszínét és szükség esetén a Biztosított Jármű, illetve személy(ek) tartózkodási helyét, - személyekhez kötődő szolgáltatás (utazás, szállás) igénylése esetén az érintett Biztosítottak adatait.

Kárbejelentés / Jövedelempótló

Hogyan kell bejelenteni a káreseményt?

Közvetlenül a Biztosító felé kell a bejelentést megtenni. Postacím: Tesco Jövedelempótló Biztosítás Kárrendezés 1307 Budapest, Pf. 31. E-mail: tescojovedelem@aegon.hu, Tel: 06-1-501-2361

Mikor teljesíti a biztosító a kifizetést?

A Biztosító az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül teljesít szolgáltatást, ha a biztosítási esemény tekintetében a Biztosító térítési kötelezettsége fennáll.

Milyen papírokat kell bemutatnom keresőképtelenség esetén?

Igénybejelentő nyomtatvány · „Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről" elnevezésű nyomtatvány másolatát · „Orvosi igazolás a folyamatos keresőképtelenségről” elnevezésű nyomtatvány másolatát · a keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos vagy kórház által kiállított olyan igazolás vagy egyéb dokumentum másolatát kéri, amely tartalmazza a keresőképtelen állapotban tartás alapjául szolgáló betegség(ek) vagy állapot(ok) megnevezését és/vagy BNO kódját. · Az igazolást a Biztosítottnak havonta kell megküldeni a Biztosító részére.

Milyen papírokat kell bemutatnom munkanélküliség esetén?

Igénybejelentő nyomtatvány · a munkáltató által kitöltött „Igazolólap az álláskeresési járadék megállapításához" elnevezésű nyomtatvány másolatát · az Országos Egészségbiztosítási Pénztár - a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról szóló - igazolványának másolatát · a munkáltató által kitöltött igazolás másolatát a munkaviszony megszűnéséről · a megszűnt munkaviszonyra vonatkozó munkaszerződés másolatát · a munkaviszonyt megszüntető írásbeli jognyilatkozat (felmondás vagy közös megegyezés) másolatát · a munkaügyi központ vagy kirendeltség igazolását, hogy a Biztosított mely időponttól mely időpontig nyilvántartott álláskereső · ha a munkaviszony megszüntetése miatt munkaügyi per indul, az ennek során keletkezett iratokat, amennyiben ez a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához szükséges. · A munkaügyi központ vagy kirendeltség igazolását a Biztosítottnak havonta kell megküldeni a Biztosító részére. Az adott hónapra vonatkozó igazolást a tárgyhó végén, de legkésőbb az azt követő hónap 15-ig kell eljuttatni, amelyben a Biztosított álláskeresési járadékra vagy segélyre jogosult, illetve nyilvántartott álláskereső.

Milyen papírokat kell bemutatnom 5 napot meghaladó kórházi kezelés esetén?

Igénybejelentő nyomtatvány · a kórházi zárójelentés másolatát, melyben szerepelnie kell (1) a kórházi kezelésre okot adó betegség(ek) vagy állapot(ok) megnevezését és/vagy BNO kódjának, (2) a kezelőorvos nevének és elérhetőségének · annak igazolására szolgáló dokumentum, hogy az igénybejelentésben feltüntetett időtartam alatt a Biztosított a kórházban fekvőbeteg ellátásban részesült.

Kárbejelentés / Egészségőr

Szolgáltatás igénybevétele:

- 24 órás telefonos orvosi tanácsadás
- második orvosi vélemény
- személyre szabott szűrési terv összeállítása és megszervezése
- betegség miatti egynapos sebészet
- betegség miatti nagy értékű diagnosztika
- szolgáltatói díjkedvezmény

Ezen szolgáltatások igénybevételéhez kérjük hívja a +36 1 461-1584-es telefonszámot. A szolgáltatói díjkedvezmény online a www.tescomedteladoc.hu weboldalon keresztül is igénybe vehető.

- rettegett betegség
- bármely okú műtét
- bármely okú kórházi térítés

Ezen szolgáltatások esetében utólagos térítés történik. A vonatkozó biztosítási eseményt közvetlenül az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (Országos Kárrendezési központ, 9701 Szombathely, Pf.:63)részére kell bejelenteni 30 napon belül. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány letölthető az Aegon Biztosító honlapjáról, vagy kérésre az Aegon Biztosító +36 1 476-5612 telefonszámon elérhető munkatársai kiküldik. A bejelentéshez a biztosítási feltételben megadott dokumentumokat kell csatolni. A Biztosító szolgáltatásait az elbíráláshoz szükséges összes irat kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti. A biztosításból eredő igények elévülési ideje a biztosítási esemény bekövetkeztének napjától számított 2 év.